Thursday, 28 February 2013

AMALI 6


AMALI 6
Soalan amali 6: Membina instrumen bagi penilaian portfolio dan pemerhatian pelajar. Pelajar membentangkan hasil kerja dalam bentuk tapak pembelajaran.


PENILAIAN PORTFOLIO


Definisi:Satu fail atau folder yang mengandungi bahan-bahan yang dikumpulkan untuk sesuatu tempoh bagi menjelaskan atau menerangkan perkembangan kognitif individu yang menyediakan sesuatu tugasan.

Portfolio merupakan satu kaedah yang digunakan untuk mengumpul serta merekodkan bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang telah dipersetujui.


 • Penilai portfolio lebih bersifat terbuka.
 • Hasil tugasan individu akan dipantau melalui perkembangan yang boleh dinilai melalui bukti-bukti lain secara berterusan dan mengikut kriteria yang telah dipersetujui. 
INSTRUMEN PENILAIAN PORTFOLIO YANG TELAH DIBINA

PENILAIAN PEMERHATIAN


Definisi : Satu proses untuk menentukan cara pelajar melakukan sesuatu tugasan dalam masa yang ditentukan.

Penilaian ini sesuai bagi mentaksir aspek afektif dan psikomotor pelajar. Penilaian ini bertujuan membekalkan data yang bersifat objektif tentang pelajar dalam menyiapkan tugasan dan cabaran sepanjang proses tersebut. Masalah yang sering timbul semasa penilaian ini ialah ketidakadilan (bias). Oleh itu, bagi mengelakkan ketidakadilan beberapa tindakan haruslah diambil sebagai panduan pelaksanaan penilaian ini.
 • Penilaian melalui pemerhatian dilakukan secara berterusan mengikutjangka waktu yang ditentukan, bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.Aspek yang diperhatikan menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran.
 • Proses penilaian ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan instrumen seperti senarai semak, skala kadar, rekod anekdot, rekod profil dan lain-lain.
 • Dapatan dari proses ini boleh membantu guru dan pelajar membuat refleksi terhadap prestasi masing-masing.
Kategori Penilaian Pemerhatian 
 • Memerhati sesuatu tanpa membuat tafsiran (interpretation) dan tanggapan(judgement)
 • Memerhati apa yang telah dirancang secara “open ended”
 • Memerhati untuk jangka pendek dan jangka panjang
Pelaksanaan Penilaian Pemerhatian
 • Dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan yang dirancang 
 • Menggunakan instrumen seperti senarai semak, rekod anekdot, rubrik yang merangkumi aspek kognitif, afektif, psikomotor, bahan dan persekitaran. 
 • Dilaksanakan secara global atau analitik mengikut objektif pemerhatian.
 • Tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian dijalankan.
 • Jangka masa pemerhatian hendaklah disesuaikan dengan keadaan dan keperluan

INSTRUMEN PEMERHATIAN YANG DIBINA UNTUK TINGKAH LAKU MURID


0 comments:

Post a Comment

 

Blogger news

Blogroll