Tuesday, 26 March 2013

AMALI 13

AMALI 13
Soalan amali 13:Membina kontrak pembelajaran individu


KONTRAK PEMBELAJARAN

Sunday, 24 March 2013

RUJUKAN


Mokhtar Ismail. (2009). Pentaksiran Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Lee Shok Mee & Mok Soon sang. (1989). Pengujian dan Penilaian dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: KUMPULAN BUDIMAN SDN. BHD.

Yap Yee Khiong, Wan Chwee Seng, & Ismail Abu Bakar. (1989). Pengukuran dan penilaian dalam Pendidikan. Selangor:Longman Malaysia.

Mahani Razali, Ramlah Jantan, & Shahabuddin Hashim. (2003). Psikologi Pendidikan.            Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.

Melissa Kelly. (2013). Bloom’s Taxonomy in the Classroom. Retrieved Mac 4, 2013,        from http://712educators.about.com/od/testconstruction/p/bloomstaxonomy.htm

Tuan Jah Tuan Yusof & Faridah Nazir. (2012). Pentaksiran bahasa Melayu sekolah rendah.Selangor:
Penerbitan Multimedia.

See Ngeah Ng. (1991). Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan. Selangor: Fajar Bakti Sdn. Bhd.


Yahya Othman. (2005). Trend dalam Pengajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Professional

Saturday, 23 March 2013

AMALI 12


AMALI 12
Soalan amali 12: Membuat penilaian pengalaman pembelajaran di bilik darjah.


Definisi : Penilaian merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian dan kemajuan belajar peserta didik dan menggunaan informasi tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi dalam penilaian (evaluation) ini termasuk proses pembuatan keputusan tentang kedudukan dan persembahan peserta didik. Maksudnya adalah bahawa penilaian dalam hal ini merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengukur keefektifan suatu sistem pendidikan secara keseluruhan.

Penilaian dalam pembelajaran adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik melalui program kegiatan belajar.
Penilaian pembelajaran adalah kegiatan untuk mengetahui apakah sesuatu yang telah dikerjakan telah berhasil/belum melalui suatu alat pengukuran yang dapat berupa tes ataupun non tes.
Penilaian Pembelajaran merupakan salah atu cara guru mengetahui perkembangan hasil belajar, intelegensi, bakat khusus, minat, hubungan sosial, sikap dan keperibadian murid atau peserta didik.


Tajuk: Keluarga
KOMPETENSI DASAR
PKN:
menerapkan hidup berdisiplin  di
             rumah.

1.1 Menerapkan hidup rukun di rumah .

INDIKATOR
- Menyebutkan keluarga yang tinggal di rumah.
- Memberi contoh hidup berdisiplin di rumah dan
  sekolah.
- Melakukan sikap hormat terhadap orang lain
  (orang tua, guru)
 

LANGKAH PELAKSANAAN
A. Set Induksi:
Menyanyikan lagu :Keluargaku Sayang (Melodi: Bangun Pagi)

B. Langkah-Langkah Pengajaran:
1. Menceritakan hidup rukun di rumah.
2. Menyebut ahli keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Contohnya: bapa, ibu , abang ,kakak, saya dan adik .
3. Melakukan sikap hormat pada orang lain. Contohnya: orang tua, saudara, guru, guru besar, kawan dan lain-lain.
4. Memberi contoh hidup rukun di rumah.
5. Menjelaskan akibat hidup tidak rukun di rumah .
6. Menyebutkan manfaat hidup.
7. Menggunakan kata tanya dengan betul.
8. Menulis kata Tanya (siapa, apa, di mana, bagaimana)
9. Menyelesaikan masalah yang berkaitan . (Lengkapkan ayat)

C. Penutup:
Bersama-sama menyanyi lagu “Keluargaku Sayang” mengikut Melodi “Bangun Pagi”
Bahan Bantu Mengajar:
1. Kad Kata Tanya
2. Kad Perkataan
3. Kad Huruf
4. Gambar Ahli Keluarga

PENILAIAN:
1. Lisan
2. Bacaan
3. Tulisan
4. Portofolio

Sunday, 17 March 2013

AMALI 11


AMALI 11
Soalan amali 11: Pelajar membuat brosur, iklan, poster, web dan powerpoint berdasarkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah.BROSUR
Definisi:Brosur ialah risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu.

Fungsi brosur

1. Reka bentuk dan paparan yang salah.
2. Reka bentuk dan paparan brosur yang betul tetapi kurang menarik.
3. Reka bentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar.


Tatabahasa:
1. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah.
2. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik tetapi masih perlu diperbaiki.
3. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik , jelas dan tidak mengandungi kesalahan.


Ilustrasi:
1. Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi.
2. Menggunakan ilustrasi sekadar mencukupi syarat.
3. Menggunakan ilustrasi yangpelbagai, menarik dan sesuai.Rubrik Penilaian Brosur:
1. Lemah (0-5)
2. Sederhana(6-8)
3. Cemerlang(9-10)

Kreativiti dan keaslian:
1. Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat)
2. Mempunyai kekreatifan dan keaslian.
3. Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum.
IKLAN
Definisi:Maklumat atau pemberitahuan maklumat kepada orang ramai melalui surat khabar,televisyen, radio dan sebagainya.


 


ASPEK YANG DINILAI:
Dari segi penyampaian:
-surat khabar
-televisyen
-radioPOSTER


Definisi:Notis atau gambar yang mengandungi maklumat atau pemberitahuan yang kebiasaannya ditampal pada  dinding. 

LAMAN WEB
Definisi:Dokumen elekteronik pada paparan skrin komputer yang kebiasaannya mempunyai teks, grafik, bunyi dan sebagainya tentang sesuatu institusi, organisasi, persatuan, individu yang dapat dicapai melalui internet.POWER POINT
DefinisiMicrasoft Powerpoint adalah pakej persembahan grafiks yang lengkap. Ia menyediakan semua keperluan dalam mengeluarkan persembahan secara professional. Melalui kursus asas ini, persembahan akan dapat dibentuk dengan menghasilkan dari slaid pertama hinbgga slaid terakhir dengan mendedahkan ciri-ciri tambahan persembahan seperti “background format”, “drawing” ,”colour”, “transitions” dan “animations”, “drawing tools” dan ciri-ciri pengawalan masa, yang mana akan memudahkan seseorang untuk menjadi pengenali persembahan yang professional.


Matlamat Power Point ialah menggalakkan pelajar dan guru menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran yang bersifat empatan dan membanyakkan bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan ICT.


Objektif Power Point ialah merangsangkan para pelajar dan guru mencipta bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan ICT . Selain itu, menjalinkan kerjasama antara pelajar dan guru.


Ciri-ciri Power Point :

Pemilihan jenis bahan multimedia berasaskan power point mestilah berdasarkan tajuk pengajaran yang dipilih berdasarkan pelajaran semasa.
Bahan yang dipertandingan mestilah mengikut kriiiiteria seperti berikut:
1. Hasil ciptaan sendiri.
2. Berkonsepkan pembelajaran kendiri.
3. Berasaskan windows.

Contoh Power Point yang telah disediakan

Saturday, 16 March 2013

AMALI 10


AMALI 10
Soalan amali 10: Penilaian aktiviti bahasa (Pilih satu aktiviti bahasa sahaja)
-sajak
-ceramah
-syarahan


SAJAK 

Pembinaan SajakCERAMAH

Contoh Instrumen Penilaian Ceramah
SYARAHAN


PEMBINAAN INSTRUMEN PENILAIAN AKTIVITI BAHASA (SYARAHAN)-Bina Sendiri


 

Blogger news

Blogroll